Dojo Kun (Dojo Rules)

Hitotsu – Reigi wo omonzuru koto

Hitotsu – Shinshin no remani hagemu koto

Hitosu Hibi no tanren wo okotarazu dentou katare we mamoru koto

Hitsost – Gou-Jyu-Ryu karate-do no shinzui wo tankyu suru koto

Hitosu – Futou fukutsu sienshin wo yashinau koto
Image